Politica de Confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRELUCRATE PE SITE-UL IN-TOWN.RO


1. Cine suntem?
S.C. Dettra Organization SRL (denumită în continuare „Operatorul”) este o societate română, cu
sediul în Str. General Eremia Grigorescu, nr. 122A, Cluj-Napoca, înmatriculată în Registrul
Comerțului sub nr. J12/1595/2010. Dettra Organization acționează în calitate de operator al
datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web https://in-town.ro (denumit
în continuare„Site-ul”) pentru sau în legătură cu vânzarea de bilete/abonamente pentru
festivalurile de muzică Neversea (organizator: Neversea SRL) și Untold (organizator: Untold SRL)
și alte produse/servicii asociate acestora sau pentru alte evenimente publice.
Avem obligația să administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate
datele personale pe care ni le furnizezi, ca utilizator al Site-ului, și te informăm prin prezenta cu
privire la prelucrările efectuate (1).


2. Ce date prelucrăm și în ce scop?
Prin intermediul Site-ului, îți prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: date
de identificare (nume, prenume) și date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon). În plus,
prin intermediul Site-ului ne poți furniza și alte informații despre tine, precum date biografice și
de profil (fotografia de profil, data nașterii, sexul, adresa de proveniență), în privința cărora Dettra
Organization acționează ca persoană împuternicită pentru organizatorii Neversea, respectiv
Untold și care le sunt necesare acestora, conform celor precizate mai jos.
Astfel, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
a) Pentru înregistrarea și autentificarea ta pe Site, în vederea vânzării de
bilete/abonamente pentru festivalurile de muzică Neversea și Untold și / sau de
produse/servicii associate acestora.
Temei juridic de prelucrare: încheierea și executarea unui contract
b) Pentru a îți transmite prin e-mail comunicări comerciale privind produsele și serviciile
noastre, similar celor achiziționate de tine, cu excepția cazului în care ți-ai exprimat
dorința de a nu primi astfel de comunicări comerciale. Temei juridic de prelucrare:
interesul nostru legitim pentru efectuarea de comunicări comerciale referitoare la
produse sau servicii similare, dacă și atât timp cât clientul nu se opune unei astfel de
prelucrări,
c) Pentru a facilita procesul de check-in al biletelor/abonamentelor gestionat de
organizatorii Neversea și Untold, le transmitem acestora datele tale cu caracter personal
spre a fi utilizate pentru scopurile și în temeiurile indicate în
[https://neversea.com/static/terms-and-conditions-en.pdf] și, respectiv
[https://untold.com/static/terms-and-conditions-ro.pdf].
d) Pentru a asigura accesul în incinta de desfășurare a Festivalurilor doar persoanelor
îndreptățite și pentru evitarea fraudelor. De exemplu, în cazul în care un bilet/abonament
este tipărit de două persoane diferite, putem da informații către organizatorii
Neversea/Untold cu privire la persoana care a cumpărat respectivul bilet/abonament.
Temei juridic de prelucrare: interesul legitim al nostru și al organizatorilor Neversea,
Untold de a asigura accesul legitim la Festivaluri și de a evita fraudele.


3. Cui divulgăm datele personale?
Stocăm datele tale cu caracter personal pe serverele noastre din România, însă vom putea să le
stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de servicii cloud din Uniunea Europeană.
Operatorul va putea, de asemenea, să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul
realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de
confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în

siguranță și că furnizarea lor se face conform legislației în vigoare (furnizori de servicii de
marketing, curierat, servicii de plată, servicii bancare, sau alte servicii). Operatorul va putea
transmite datele tale cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea,
datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri
externi ai Operatorului. Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune,
sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor
prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilicite.


4. Cât timp păstrăm datele personale?
Vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât contul tău pe Site este activ, plus o
perioadă rezonabilă necesară exercitării sau apărării unor drepturi ale noastre în legătură cu
utilizarea Site-ului, produsele/serviciile oferite și datele personale prelucrate. Vom înceta să îți
transmitem comunicări comerciale privind produsele și serviciile noastre, similar celor
achiziționate de tine, imediat după ce îți exprimi dorința de a nu mai primi astfel de comunicări
comerciale.


5. Cookies
Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către
device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:
    Cookie-uri de funcționalitate > aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor
Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele
de preferințe;
    Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza
modul în care clienții Operatorului utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot
îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia.
Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor
tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe
site. Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile
astfel pe www.aboutcookies.org Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor
cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe site.


6. Drepturile tale
În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:
a) Accesarea datelor: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter
personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări,
precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor /
terții care au acces la datele dvs., perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile
tale specifice. De asemenea, poți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
b) Rectificare: ne poți solicita să modificăm datele tale cu caracter personal care sunt
incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi
a datelor suplimentare relevante.
c) Retragerea consimțământului: în cazul în care există prelucrări pe bază de consimțământ,
îți vei putea retrage oricând consimțământul;
d) Ștergere: Ne poți solicita să ștergem datele tale atunci când:
    acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;
    ți-ai retras consimțământul (dacă este cazul), iar Operatorul nu are alt temei pentru
      prelucrarea datelor;
    datele tale sunt prelucrate contrar legii;
    te-ai opus prelucrării datelor tale și nu există alte motive legitime pentru care acestea
      să fie prelucrate;
    datele tale trebuie șterse conform legii.

e) Opoziție: ai posibilitatea să te opui oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal,
pentru motive ce țin de situația ta personală, cu excepția cazurilor în care există motive
legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
f) Dreptul la portabilitatea datelor ai dreptul să primești datele cu caracter personal pe care
le-ai furnizat prin completarea formularului de înscriere într-o formă structurată, utilizată
în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera
respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază
consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin
mijloace automate;
g) Restricționare: poți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca
restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile despre acuratețea, actualitatea
datelor tale și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de
datele tale, trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în
instanță, la cererea ta.
Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri /
informații suplimentare privind prelucrarea datelor tale, te rugăm să contactezi
Operatorul la următoarea adresă str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
Romania.
h) Depunerea unei plângeri: poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la
Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal
(B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
www.dataprotection.ro, [email protected]); de asemenea, îți poți exercita orice
drepturi pe care le ai în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.
NOTA!
(1) În conformitate Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).